©2014-2024, BỆNH VIỆN ĐA KHOA
HUYỆN THANH CHƯƠNG

Địa chỉ: Quốc Lộ 46, TT. Thanh Chương, Thanh Chương, Nghệ An Lịch công tác